abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Vizioni

MISIONI DHE VIZIONI JONË

  1. Mirmbajtja e pozitës lidere në treg në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë saj;
  2. Furnizimi i kualitetit të prodhimeve, të cilat do ti kënaqin nevojat dhe pritjet e blerësve;
  3. Furnizimi i marketingut të jashtëzakonshëm dhe organizimi i shitjes dhe distribuimit;
  4. Zhvillim dhe furnizim i kontinuitetit të asortimentit të prodhimeve sipas kërkesave të blerësve, në dakordim me rregullat ligjore;
  5. Minimalizimi i harxhesave
  6. Kuadër lartprofesional, tim udhëheqës dinamik
  7. Organizim modern dhe efektiv i punës;
  8. Respektimi i të gjitha standardeve të kualitetit dhe mbrojtja e ambientit jetësor;
  9. Respektimi i rregullave ligjore;
  10. Kënaqsi për të punësuarit;

VLERAT KORPORATIVE
Vlerat korporative i pasqyrojnë besimet të cilat me ne i ndajnë të gjitha anët e lidhura-klientët, të punësuarit, aksionerës, partnerët. Ato janë vlera që e pasqyrojnë kulturon tonë afariste dhe prioritetet të caktuara me misionin korporativ.

TRADITA
Ne jemi kompani që i kultivon vlerat dhe e cila me traditë është zgjedhja e parë e blerësve;

EFIKASITETI
Në kohë dhe efektivisht i plotësojmë të gjitha obligimet e parashtruara;

BESIMI
E ndërtojmë besimin nëpërmjet komunikimit të hapur me klientët, respektimi i individualitetit të tyre dhe ofrimi i shërbimit të sigurt dhe me kualitet;

TRANSPARITETI
Përgjegjësia tonë është në kohë të furnizojmë informata të qarta dhe të vërteta për rezultatet nga puna, si dhe për pyetjet e tjera finacijare dhe jofinancijare, në dispozicion për klientët e interesuar, aksionerët, partnerët afarist dhe opinioni i përgjithshëm;

INOVATIVITETI
E njohim që investimi në inovativitetin të kontinuar në proçesin dhe në prodhimit përfundimtar është parakusht që ti plotësojmë kërkesat e klientëve tanë. Qëllimi jonë është të jemi të përparueshëm në aktivitetet tona kryesore afariste. Nevojat e klientëve, treget e zhvilluara, tehnologjit e reja, kompetenca dhe idetë e njerëzve tanë, është ajo që e lëviz inovativitetin;

PËRGJEGJËSIA SHOQËRORE
Si kompani e përgjegjëshme shoqërore çdo herë punojmë dhe do të punojmë në kahjen e përmirsimit të kualitetit të jetës në shoqërin për të gjith antarët e saj;

PUNA NË EKIP
Shkëmbejmë dituri dhe përvoja me qëllim që me kualitet ti plotësojmë kërkesat e klientëve.